IŠ „MOKYKLOS KRONIKOS”

2018 30 lapkričio

© Antanas Pivoras, 2005

1929.I.1. Mokykloje dirba: vedėjas Puodžius Jonas, mokytojas Še­duikis Mykolas ir mokytoja Jarytė Pranė. Mokinių buvo: 101 berniukas ir 70 mergaičių – iš viso 171 mokinys. Veikė suaugusiems kursai, kuriuose buvo 16 klausytojų.

1929.IX.1. Jarytė Pranė atleista ir paskirta jos vieton Tarvydaitė Katrė.

1929.XI.21. Įsteigtas ketvirtas mokyklos komplektas Paūžuoliuose.

1930.II.16. Šiais – Vytauto Didžiojo metais, švenčiant Nepriklau­somybės dieną, papuošta mokyklos namai, išstatant paveikslus Vytauto, Valančiaus, Basanavičiaus, Kudirkos ir kt. Visų gyventojų susirinkimas įvyko prie Aluntos žemės ūkio kooperatyvo. Pasiryžta išlaisvinti paverg­tąją Lietuvos dalį – atvaduoti Vilnių. Vakare visi namai iliuminuoti.

1930.X.27. Iškilmingas Vy­tauto Didžiojo mirties 500-ųjų me­tinių minėjimas.

1930 m. Įsteigtas penkta­sis mokyklos komplektas – žydų, mokytojumi paskirtas Bernšteinas Jankelis. Šį komplektą lankė 37 mo­kiniai. Visuose komplektuose buvo 117 berniukų ir 118 mergaičių – iš viso 235 mokiniai.

1931.XI.1.   Prie   mokyklos Aluntos miestelyje įsteigta žemės ūkio klasė, klausytojų buvo 24. Visus dalykus dėstė mokyklos vedėjas Puodžius Jonas.

1932.II.16. Minima 14 m. Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo sukaktis. Visi mokyklos mokiniai, pasipuošę tautinėmis vėliavomis, daly­ vauja iškilmingose pamaldose su kitomis vietos organizacijomis: šauliais, tautininkais, pavasari­ninkais ir Moterų Draugija.

1932.III.8. Įsteigtas Aluntoje „Jaunųjų Ūkininkų” ratelis. Nariais įstojo 20 ūkininkaičių. Augins obelaites ir leghornų veislės vištas.

1932.XII.31. Mokykloje buvo 87 berniu­kai ir 143 mergaitės. Iš viso 230 mokinių, iš kurių 35 mokiniai lankė Paūžuolių kompektą ir 34 mo­kiniai žydų komplektą.

1933.IV.30. Surengtas viešas mokinių va­karas, vaidinant „Musmirės” su dainomis, dekla­macijomis ir sporto bei plastikos pratimais. Vaka­rą aplankė apie 200 vietos gyventojų.

1933.XI.1. Mokyklą lankė visi mokykli­nio amžiaus vaikai: 114 berniukų ir 133 mergai­tės – iš viso 237 mokiniai. Paūžuolių komplektas perkeltas į Laičių kaimą.

1934.V.10. Priešgaisrinės propagandos savaitei ruošti Aluntos Komitetas: Kleb. kun. A. Vyšniauskas, kun. J. Lapinskas, Nuovados viršininkas S. Dambrava, mokyklos vedėjas J. Puodžius, valsčiaus viršaitis S. Kurkis, sekretorius F. Tamošiūnas ir B. Dovydavičius surengė Aluntos m. viešą mitingą, kuriame supa­žindinta visuomenė priešgaisrinės apsau­gos reikalu ir kviesta įvairiais būdais pa­remti vietos šaulių ugniagesių komandą. Po mitingo suruošta ugniagesių reikalams vieša rinkliava. Tuo pat tikslu gegužės 13 d. rengiama daiktinė loterija.

Pastaba. Nuovados viršininko S. Dambravos sūnus A. V. Dambrava yra ambasadorius Ispanijoje.

1934.IX.7. J.E. Tautos Vado Respublikos Prezidento Antano Sme­tonos 60 m. sukaktis minima 21 val. vietos organizacijos: tautininkų sky­rius, šaulių būrys ir jaunųjų ūkininkų ratelis iškilmingai pasitiko šaulių estafetės nešamą Tautos Vadui sveikinimą. Čia kalbą „Smetona ir lietuvių tauta” pasakė mokytojas Puodžius Jonas ir stud. Prūsas Vaclovas – „Tau­tos Vado reikšmė valstybei”.

1934.IX.9. Visi mokyklos mokytojai su mokiniais dalyvavo pamaldose. Bažny­čion buvo vedami 231 mokinys, visi pasi­puošę tautinėmis vėliavėlėmis. Po pamal­dų atvirame ore įvyko iškilmingas posėdis, kuriame organizuotai dalyvavo: šaulių būrys, tautininkų skyrius, valsčiaus savi­valdybės Taryba, jaunųjų ūkininkų ratelis, jaunalietuvių skyrius ir organizuota vietos bei apylinkės visuomenė. Posėdį atidarė valsčiaus viršaitis S. Kurkis, pasakydamas trumpą kalbą apie šventės reikšmę. Mokytojas Puodžius Jonas perskai­tė Vyriausybės raštą. Kalbas pasakė: Kun. A. Vyšniauskas – „Gerbkime Vadus”, mokytojas M.Šeduikis – „Smetona – Tautos Vadas”, mokytojas

J. Bernšteinas – „Žydai ir Tautos Vadas”, Kun. J. Lapinskas – „Šalinkime blogu­mus” ir stud. V. Prūsas – „Eikime Tautos Vado pėdomis”. Po kalbų vietos choras su­dainavo „Ilgiausių metų” ir „Mes be Vil­niaus nenurimsim”. Tautos Vado raštą per­skaitė mokytojas Puodžius Jonas, kurį visi išklausė stovėdami. Posėdis baigtas Tautos Himnu.

1934.IX.10. Tautos vado 60 m. amžiaus sukaktis minėta su pavasario-rudens ir žiemos sezonų mokiniais. Papuošta mokyklos patalpa ir Vyties bei Jubiliato paveikslai. Mokiniams skaitė paskaitas mokytojas J. Puodžius, M. Šeduikis – „Mokiniai ir Tautos Vadas”. Be to, mokiniams paskaityta iš Jubiliato raštų – „Šviesos takais” ištraukos. Padeklamavus mokiniams keletą patriotinių eilėraščių bei sudainavus dainų, buvo išdalytos knygu­tės „Antanas Smetona”, sudainuota „Il­giausių metų” ir iškilmės baigtos Tautos Himnu. Panašiai buvo minėta ir kituose mokyklos komplektuose Tautos Vado 60 m. amžiaus sukaktis. Laičių komplekte mokytojas J. Bernšteinas – „Smetona – lietuvių Tautos Vadas”. Rugsėjo mėn. 9 d. vakare mokyklos patalpa buvo iliu­minuota, išstatant languose papuoštus Tautos Vado, Vyties, Kudirkos, Basanavičiaus ir kitų mūsų Tautos garbingų Vyrų paveikslus. Prie iliuminuotos mokyklos prisirinko vie­tos mokinių ir šiaip miestelio jaunuomenės, kuriems mokytojų buvo paaiškinta, kokiu būdu vaikai ir jaunuomenė turėtų pagerbti didžiai brangius Lietuvai asmenis.

1934.IX.16. Įvyko pradžios mokyklos mokinių tėvų bei globėjų visuotinis susirinkimas, kuriame paskaitą – „Tėvų rūpestis vaikus auk­lėjant” skaitė mokyklos vedėjas Puodžius Jonas; išrinktas 1934/35 m. metams komitetas šių asmenų – Jurgis Siminkevičiaus, Dijonizas Putna, Jonas Prūsas, Juozas Telksnys ir Četkauskas Petras; susirinkime dalyvavo 78 tėvai bei globėjai.

1934.X.8. Aluntos m. įvyko Jaunųjų Ūkininkų Ratelio narių valan­dėlė, kurioje buvo išstatyta narių išaugintos daržovės – pupelės, morkos, agurkai ir kopūstai, triušiai „Angoros” veislės, vištos – italų kurapkinės, pievų ir avižų bandymų diagramos, medžių drožinių, audinių, išsiuvinėjimų bei nėrinių. Geriausieji eksponatų komisijos (ekspertų) buvo pre­mijuoti ir jų savininkams – nariams išdalytos piniginės dovanos 849 litų sumai. Parodėlę aplankė per 500 žmonių.

1934.X.13. Mokyklą aplankė – vizitavo Utenos apskrities II rajono pradžios mokyklų inspektorius Namikas Antanas. Tą pat dieną aplankė ir Laičių komplektą.

1934.X.15. Pradžios mokyklos patalpoje įvyko Lietuvių Tautinin­kų Mokytojų D-ro Jono Basanavičiaus vardo Sąjungos visumos narių su­sirinkimas.

1934.XI.4. Mokyklos patalpoje įvyko Lietuvių Tautinės Jaunuo­menės Sąjungos „Jaunosios Lietuvos” Aluntos skyriaus viešas vakaras. Vaidinta „Mirta Činčikaitė”, 3 v. komedija. Vakare dalyvavo per 90 žmo­nių. Suvaidinta labai gerai.

1934.XI. 5. Prasidėjo mokykloje darbas su žiemos sezonų moki­niais. Tą pat dieną pradėjo veikti penktasis mokyklos skyrius, kurį lan­ko 21 mokinys. Su penktojo skyriaus mokiniais dirba mokyklos vedėjas Puodžius Jonas.

1934.XI.11. Pradžios mokyklos bute įvyko Aluntos Jaunųjų Ūki­ninkų Ratelio narių susirinkimas, kuriame mokytojas Puodžius Jonas skaitė paskaitą „Ar yra gyvybė kitose planetose”. Be to, ratelio narys Ra­polas Kazlas skaitė referatą „Senovės ūkis”.

1934.XI.12. Įvyko mokyklos tėvų komiteto posėdis, kuriame pasi­skirstė pareigomis naujai išrinkti komiteto nariai: Putna Dijonizas, Telks­nys Juozas, Prūsas Jonas ir komiteto sekretorius Siminkevičius Jurgis.

Tame pat posėdy sudaryta komisija netur­tingiems mokiniams šelpti. Pašalpos są­mata 240 litų sumos.

1934.XII.1. Visoje mokykloje buvo mokinių: 109 berniukai ir 130 mergaičių, iš viso 239 mokiniai. Iš jų vietos žydų komplekte buvo 35 mokiniai ir Laičių Mokytoja K.Puodžiuvienė su mokinėmis komplekte – 43 mokiniai.

1935.I.15. Atitinkamai paminėta Klaipėdos išvadavimo sukaktis. 1935.II.16. Minima Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo su­kaktis.

1935.V.31. Aluntą vizituoja J. E. Panevėžio Vyskupijos Vyskupas Paltarokas.

1935.VI.3. Birželio mėn. 3 ir 4 d. Aluntos pradžios mokykloje įvy­ko Aluntos, Aponkiškių, Janonių, Girsteitiškio ir Gaigalų pradžios mo­kyklų IV skyriaus mokiniams išleidžiamieji egzaminai, kuriuose laikė 97 mokiniai, iš jų 3 mokiniai palikti ketvirtajame skyriuje kurso kartoti.

1935.VI.30. Visų Aluntos valsčiaus pradžios mokyklų įvyko šventė. 10-11 val. organizuotai mokiniai su savo mo­kytojais dalyvavo pamaldose, kurias at­laikė ir mokiniams pritaikytą pamokslą pasakė vietos klebonas kun. Vyšniauskas Adomas. 11 -13 val. pietūs, kurių metu mokiniai vaišinosi Aluntos pieno perdir­bimo bendrovės paaukotu pienu. Po pietų mokiniai persirengė sportiškais kostiumė­liais – trumpomis juodomis kelnaitėmis ir baltomis bliuzelėmis, išsirikiavę dūdų orkestro (Anykščių šaulių būrio) lydimi miestelio gatvėmis nuėjo už Virintos upės į šaulių būrio žemės sklypą, kuriame, giedant Tautos Himną, aukštame stiebe pakelta tautinė trispalvė vėliava. Šventės atidarymo kalbą pasakė Aluntos pradžios mo­kyklos vedėjas Puodžius Jonas ir Pono Utenos apskrities II rajono pra­džios mokyklų Inspektoriaus vardu mokyt. Dikinis Alfonsas, Skiemo­nių pradžios mokyklos vedėjas. Bendrai sudainuota trys dainos: „Tarp šermukšnių”, „Oi pūtė, pūtė”, „Aš pasėjau linelį”, ir bendrai išpildyta trys sporto ritmingi pratimai su vėliavėlėmis. Be to, atskiros mokyklos pažaidė įvairių žaidimų ir surengė kvadrato rungtynes. Šventė baigta 17.15 val. Jos programą pildė 82 berniukai ir 128 mergaitės, iš viso 210 mokinių. Dūdų orkestrui pasamdyti davė Aluntos valsčiaus Savivaldybės pašalpą 50 litų.

1935.XI.18. Mokykloje minėta kaimyninės Latvijos valstybės Ne­priklausomybės paskelbimo sukaktis.

1935.XII.26. Iškomandiruotas mokytojas Šeduikis Mykolas į Ja­nonių pradžios mokyklą iki 1936 m. vasario mėn. 20 d. pavaduoti tos mokyklos mokytojos Čiuladienės.

1936.I.1. Mokykloje buvo 98 berniukai ir 113 mergaičių, iš viso 211 mokinių, iš jų Laičių komplekte – 39 mokiniai ir vietos žydų kom­plekte – 28 mokiniai.

1936.I.15. Atitinkamai paminėta mokykloje Klaipėdos atvadavimo sukaktis, kuriame dalyvavo mokiniai su savo tėvais.

1936.IV.12. Mokykloje surengtas mokinių vakaras, vaidinant „Laimės gėlė”. Mokinių choras padainavo dainelių, sušoko tautišką suktinį bei čigonų šokį. Vakare dalyvavo per 200 mokinių bei 70 jų tėvų ir svečių.

1936.V.4. Mokiniai sodino medelius. Pasodintas vienas ąžuoliukas ir keletas uosiukų. Pasodinti medeliai pavadinami „Pabaltijos Vienybės” medžiais.

1936.VI.5. Birželio mėn. 3, 4 ir 5 d. įvyko Aluntos, Aponkiškių, Janonių ir Gaigalų pradžios mokyklų IV skyriaus mokiniams išleidžia­mieji egzaminai, kuriuos laikė 104 mokiniai, iš jų 6 mokiniai palikti IV skyriuje kurso kartoti. Aluntos pr. mokyklą baigė 31 mokinys.

1936.VI.10. Birželio mėn. 9 ir 10 d.d. įvyko vietos valsčiaus savi­valdybės raštinėje seimo rinkimai.

1936.VI.13. Iš mokyklos mokinių surinkta Ginklų Fondui aukų 13,41 Lt., suma įnešta Ginklų Fondo s-tai Utenoje Lietuvos Banke.

1936.IX.29. Nuo š. m. rugsėjo 16 d. iki 29 d. įvyko mokykloje ūki­ninkaitėms namų ruošos kursai, kuriuos lankė 31 mergaitė. Kursus vedė Žemės Ūkio Rūmų Utenos apskrities namų ruošos inspektorė p. Vizbaraitė.

1936.IX.27. Aluntos miestelio ir apylinkės visuomenė paminėjo Saulės – Šiaulių kautynių 700 metų sukaktį. Šaulių būrys, jaunalietuvių skyrius ir pavasarininkų kuopa minėjime dalyvavo organizuotai. Dalyvauta pamaldose, surengtas iškilmingas posėdis Blaivybės Draugijos salėje, kame paskaitą skaitė mokytojas Puodžius Jonas ir tai dienai pritaikytas kalbas pasakė kun. Stasilionis ir p. Dambrava Silvestras, nuovados viršininkas.

1936.X.27. Nuo lapkričio mėn. 1 d. į Laičių komplektą vieton iš­kelto mokyt. Vanago paskirta jaunesnioji mokytoja Teklė Grigienė.

1936.XI.8. Mokyklos bute įvyko mokinių tėvų bei globėjų susi­rinkimas, kuriame dalyvavo 93 asmenys. Paskaitą skaitė mokyklos vedė­jas Puodžius Jonas tema: „Namuose vaikų auklėjimo trūkumai”. Išrinktas 1936/37 m. metams tėvų komitetas: 1) Umbrasas Jonas, Runionių km., 2) Kazlas Jonas, Jaurų km., 3) Šėža Mykolas, Gaidamonių km., 4) Sabaliaus­kas Dominykas, Runionių km., ir 5) Laukys Kazys, Gaidamonių km.

1937.I.15. Visiems Aluntos pradžios mokyklos mokiniams sureng­ta Klaipėdos krašto atvadavimo sukaktuvių valandėlė, kurios programą išpildė mokiniai, padedami mokytojų.

1937.IV.26. Prisikėlimo Bažnyčios statymo reikalams už išplatin­tas „plyteles” (ženklelius) mokinių tarpe pasiųsta 50,- Lt.; taip pat tam pat tikslui anksčiau buvo pasiųsta 57,60 Lt.; tuo būdu šios mokyklos moki­niai iš viso suaukojo 107,60 Lt. bažnyčios reikalams.

1937.V.3. Aluntos pradžios mokyklos visus penkis komplektus vi­zitavo Utenos apskrities II rajono pradžios mokyklų Inspektorius p. Namikas Antanas.

1937.V.22. Aluntos pradžios mo­kyklos patalpose įvyko Aluntos ir Skie­monių valsčių pradžios mokyklų moky­tojų konferencija, kurioje dalyvavo 20 mokytojų. Šią mokytojų konferenciją ati­darė ir jai vadovavo pats Utenos apskrities pradžios mokyklų inspektorius Namikas Antanas. Konferencija apsvarstė aktua­liuosius mokyklų klausimus ir išklausė p. Inspektoriaus kalbos, kurioje buvo nu­šviesta mokytojo bei mokyklos vaidmuo auklėjant ir mokant jaunąją lietuvių kartą. Konferencija prasidėjo 8 val, o baigėsi 13 val. 50 minučių.

1937.VI.9. Birželio mėn. 9 ir 10 d.d. įvyko Aluntos pradžios mo­kyklos ketvirto (IV) skyriaus mokiniams išleidžiamieji egzaminai, ku­riuos laikė 34 mokiniai: iš jų 10 mokinių buvo Laičių komplekto ir 7 mokiniai žydų komplekto. Visi mokiniai egzaminus išlaikė.

1937.VIII.20. Švietimo Ministerija leido Aluntos pradžios mokyk­loje atidaryti penktąjį (V) skyrių.

1937.XII.6. Gruodžio mėn. 6 ir 7 d. šios mokyklos visi mokytojai dalyvavo Utenos apskrities pradžios mokyklų mo­kytojų konferencijoje Utenoje.

1938.IV.1. Aluntos valsčiaus pra­džios mokyklų mokytojai ir mokiniai Gin­klų Fondui paaukavo: mokytojai 117,- Lt, mokiniai 89,45 Lt, iš viso 206,45 Lt.

1938.VI.2. Aluntos ir Skiemonių  valsčių pradžios mokyklų mokinių sporto  ir dainų repeticija. Mokinių sportui vadovauja mokyt. J. Puodžius, dai­noms – mokyt. M. Šeduikis.

1938.VI.13. Birželio mėn. 13, 14 ir 15 d. įvyko ketvirto (IV) sky­riaus mokiniams išledžiamieji egzaminai, kuriuos laikė 41 mokinys, iš jų 8 mokiniai Laičių komplekto ir 5 – žydų komplekto. Per egzaminus 3 mokiniai IV skyriuje kurso kartoti.

1938.VI.18. Birželio mėn. 18 ir 19 d.d. Aluntos pradžios mokyklos 72 mokiniai (35 berniukai ir 37 mergaitės) dalyvavo apskrities pradžios mokyklų suruoštoje sporto ir dainų šventėje Utenoje. Mokiniai į Uteną buvo nuvežti sunkvežimiu, kurį parūpino Aluntos valsčiaus savivaldybė.

1939.VI.14. Šios mokyklos šešto (VI) skyriaus mokiniams įvyko egzaminai, kuriuos laikė 33 mokiniai; iš jų kurso kartoti palikta 5 moki­niai. Tuo būdu, Aluntos pradžios mokyklos šešis skyrius pirmieji baigė 28 mokiniai; iš jų geriausiai egzaminuos pasirodė: Paliunis Vladas, Šėžaitė Natalija ir Telksnys Albinas.

1939.VI.30. Dėl mažo mokinių skaičiaus žydų komplektą Švieti­mo Ministerija uždarė, o vieton jo leido nuo 1939 spalių mėn. 1 d. atida­ryti naują lietuvių vaikams komplektą.

1939.IX.1. II l. mokyt. J. Bernšteinas iškeltas į Tauragės miesto pradžios mokyklą 4 sk. mokytoju.

1939.X.27. Mokykloje visi moky­tojai su mokiniais paminėjo Lietuvos ka­riuomenės įžygiavimą į amžinąją Lietuvos sostinę Vilnių. Mokytojai skaitė paskaitas mokiniams apie istorinį Vilnių ir jo kraštą, mokiniai deklamavo apie Vilnių eilėraš­čius, dainavo tautines – patriotines dainas. Visi su džiaugsmo ašaromis akyse reiškė Aukščiausiajam padėką, kad išsipildė lietuvių svajonės – atgauti garsiojo Kunigaikščio Gedimi­no pilį, išlaisvinti Lietuvos širdį.

Toliau „Mokyklos kroniką” rašė mokytojas My­kolas Šeduikis.

1940.VI.10-11. Aluntos pradžios mokyklos įvyksta IV skyriaus egzaminai; egzaminuose pristatyta 22 bern. ir 27 mergait. Inspektoriaus atstovu skirtas mo­kyt. H. Eigelis.

1940.VI.12-13. Aluntos pradžios mokyklos VI skyriaus įvyksta egzaminai. Egzaminuose pristatyta 20 bern. ir 16 mergaičių. Inspektoriaus atstovu skirtas mo­kyt. H. Eigelis.

1940.VI.15-16. Suruošta Aluntos valsčiaus pra­džios mokyklų mokiniams ekskursija į Vilnių ir Tra­kus. Dalyvavo 30 berniukų ir 28 mergaitės; mokyto­jų dalyvavo 3 vyrai ir 6 moterys; buvo vežami 2-iem sunkvežimiais – vadovavo mokyt. J. Puodžius. Eks­kursijai grįžus, Aluntoje buvo daug žygiuojančios į Lietuvą bolševikų kariuomenės.

1940.VI.24. Švietimo Ministerijos įsakymu, tuojau iš įstaigų buvo įsakyta pašalinti Lietuvos Prezidento Antano Smetonos, Saulaičio, Bin­kio, Masiliūno ir kt. raštai.

1940.VII.4. Švietimo M-jos įsakymu, reikalaujama, kad mokyklų vadovybės leistų Liet. Kom. S-gos skyriams pasinaudoti mokyklos būs­tinėmis.

1940.VII.30. Informacijos ir profes. organizaciniu reikalu visi Ute­nos apskr. mokytojai šaukiami į Uteną arba į Molėtus susirinkimui.

1940.VIII.5. Mokytojui J. Puodžiui susitarus su mokyt. M. Šeduikiu, buvo mokyt. J. Puodžiaus asmeniškai prašyta Inspekciją, kad mokyk­los vadybą paskirtų mokyt. M. Šeduikiui, o jį palikti Aluntoj mokytoju.

1940.VIII.17. Uždarytųjų draugijų turtai, sąryšyje su jų uždarymu, įsakoma mokyklų vedėjams arba bibliot. vedėjams perimti jų bibliotekas.

1940.IX.5. Šviet. Liaudies Komisaro įsakymu, nuo 1940.XI.1. prie Aluntos pradžios mokyklos leido įsteigti vieną žydų komplektą. Vėliau, dėl žydų melagingai suteiktų žinių apie mokinių skaičių, paaiškinus apie tai mokyklos vedėjui, žydų komplektas 1940.X.1. buvo atšauktas.

1940.IX.7. Mokytojų pasikeitimai – Aluntos pradžios mokykloje: mokyt. B. Jančiauskytė, savo prašymu, nukelta į Aponkiškių pradžios mokyklą mokytoja, į Aluntą atkelta mokyt. S. Žilėnienė. Mokyklos vedė­jas mokyt. J. Puodžius paskirtas į tą pačią mokyklą mokytoju, mokyklos vedėju paskirtas tos pačios mokyklos mokyt. M. Šeduikis.

1940.IX.16. Buvo pradėta Aluntos pradž. mokykloje mokslas.

1940.X.1. Aluntos pradžios mokykla turėjo mokinių 129 bern., 138 merg. Iš viso 267 mokiniai, lietuvių buvo 250, žydų 12, rusų 5.

1940.IX.22. Šviet. Liaud. Kom. Įsakymu, prie Aluntos pradž. mo­kyklos, Aluntoje buvo įsteigtas naujas lietuvių komplektas. 1940.X.1. Laičių komplektan paskirta naujai mokyt. Sof. Butėnaitė, o Laičių kompl. mokyt. O. Dragaitė atkelta Aluntos pradž. mokykloje įsteigto komplekto mokytoja.

1940.X.18. Spalių Didž. Revoliucijos minėjimas Aluntos pradž. mokykloje. Dalyvavo visi mokyklos mokytojai su mokiniais. Mokiniai padeklamavo, padainavo, mokyklos vedėjas papasakojo kaip seniau lie­tuviai baudžiavą ėjo, kaip žmogui yra brangi laisvė. Revoliucijos minėji­mas buvo įvykdytas pagal pradž. mokyklų Inspekcijos įsakymą.

1940.X.27. Didž. Spal. Revoliucijos 23 sukakt. min. Aluntos valsč. kom. įsakymu įpareigoja Aluntos pradž. mokyklą įrengti mokykloje Le­nino raudonąjį kampelį ir sieninį periodinį laikraštėlį. Terminas nustaty­tas įvykdyti ne vėliau kaip lapkr. mėn. 7 d. Birkus Jonas, pirmininku; 2. Kazakevičius Zigmas, narys.

Propagandos komisija: Gineitis Feliksas – pirmin., Navikas An­tanas, Staškūnas Serafinas, Gragaitė Ona, Maculevičius Juozas ir Maželis Kazys – nariai.

Kultūrnamiečių verbavimo Komisija: Pirm. Maželis Kazys, na­riais – Markevičius Mečius, Lebedys Petras, Kazakevičienė Ona ir Puodžiuvienė Kotrina. Protok. Iš. 1941.III.19. Alunta.

Šiais žodžiais baigėsi „Mokyklos kronika”. Buvo įvesta tarybinės okupacijos „tvarka”…