Kultūra

Articles from this Category

UŽBURTI LOBIAI – UŽBURTŲ LOBIŲ IEŠKOTOJAI

Ei, ponaiti gimnaziste, ko prie ano kranto pliauški? Ten tik vištos maudosi! Plauk šen! Ką, ar neišdrįsti?! — šaukė iš kito ramios, bet gilios Aitros upės kranto visai nuo saulės pa­juodęs dvylikos trylikos metų berniukas, kuris pats, smarkiai pūškuodamas, vos-ne-vos perplaukė apie dešimt metrų platumo upę ir, ant kranto ilsėdamasis, pamatė, kad anoj pusėj vos […]

UŽBURTI LOBIAI – SENELIS YLA

Rudens ir žiemos vakarais senojo desentininko Ylos trobelėje visuomet susirinkdavo suaugusiųjų ir vaikų jo pasakojimų pasi­klausyti. Ir vasaros šventadienių vakarais Ylai klausytojų ne­trūkdavo: jį palikdavo ramybėje tik darbymečiu, kada, anot žmo­nių, ir akmuo kruta. Yla ištisas dienas triūsdavo savo sode prie vaismedžių ir bičių. Jis prastas žmogelis, bet jo sodu galėtų didžiuotis ir dau­gelis ponų. […]

UŽBURTI LOBIAI

Petras Tarasenka MŪSŲ  MIESTELIS Aukštaičių krašte yra daug miestelių ir bažnytkaimių, vienas iš jų — mūsiškis, ir tai miestelis, o ne bažnytkaimis. Giliai įsižeistumėm, jei kas jį taip pavadintų. Žmonės sako, kad jis senovėje didelis miestas buvęs, kara­liškus raštus, ant odos  rašytus, turėjęs. Tuo gyventojai ypač didžiuodavosi. Iš senovės jis vadinamas Antakalniu, nes jo tro­besiai […]

Švyti Alanta nuo tėviškės kalvos

Didelį alantiškių ir kitų krašto mylėtojų susidomėjimą sukėlė knyga “Švyti Alanta nuo tėviškės kalvos”. Ji buvo vertinama kaip mažoji enciklopedija apie šį Aukštaitijos kampelį. Medžiagą jai – atsiminimus, dokumentus, žinias iš knygų, spaudos – autorius rinko daugiau kaip 40 metų. Jos daug pateikė ir kiti kraštotyrininkai, tėviškės mylėtojai. Ypač daug vertingos medžiagos surinko ir užrašė […]